ประเมิน”อยู่เย็นเป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน(GVH) หมู่ที่ 2 บ้านกระโดนค้อ

🌟นายสมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ มอบหมายให้ นางสาวธันยพร แสนปลื้ม พัฒนากรประจำตำบลช่างปี่ พร้อม นพต.ตำบลช่างปี่
📝ดำเนินกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านเป้าหมายร่วมกันประเมินผลระดับการพัฒนาของหมู่บ้านตามเกณฑ์ของมหาดไทย(4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) และประเมิน”อยู่เย็นเป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน(GVH) ถอดบทเรียนองค์ความรู้ ฯ และมีกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ดังนี้
1.ปลูกพืชสมุนไพร
2.ปลูกต้นไม้ตามหลักทฤษฎีหลุมพอเพียง
3.สาธิตการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
4.สาธิตการทำฮอร์โมนไข่
👉ณ ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นาโมเดล แปลงนายศักรินทร์ ซ่อมแก้ว หมู่ที่ 2 บ้านกระโดนค้อ ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
(Visited 2 times, 1 visits today)