ประเมิน”อยู่เย็นเป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน(GVH)หมู่8 บ้านท่าโคราช

🌟นายสมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ มอบหมายให้ นางสุนทรี นวนิล พัฒนากรประจำตำบลผักไหมพร้อม นพต.ตำบลผักไหมและกุดหวาย
📝ดำเนินการกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านเป้าหมายร่วมกันประเมินผลระดับการพัฒนาของหมู่บ้านตามเกณฑ์ของมหาดไทย(4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) และประเมิน”อยู่เย็นเป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน(GVH) ถอดบทเรียนองค์ความรู้ ฯ และเอามื้อสามัคคี 30 ครัวเรือน
👉ณ ศูนย์การเรียนรู้แปลงของนายสงกรานต์ โคทะกา หมู่8 บ้านท่าโคราช ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
กิจกรรมที่เอามื้อ
1.ปลูกพืชสมุนไพร ปลูกไม้ผล
2.ทำน้ำหมักรสจืด
(Visited 6 times, 1 visits today)