ลงพื้นที่วางผัง ปักมุด พื้นที่ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

⏩ ที่นี่..อําภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
🗓️ วันที่ 13 กันยายน 2564
🌟นายสมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ มอบหมายให้ นางสาวดรุณี ลี้เกษมทรัพย์ พัฒนากรประจำตำบลยาง ช่างควบคุมงาน และนพต.ยาง
📝ลงพื้นที่วางผัง ปักมุด พื้นที่ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
👉ณ แปลงนายอุดม ทวีชัย และแปลงนายอุดม หนูพันธ์ บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
🎯 Change for Good 🎯
👑 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 สถานีข่าว พช.ศีขรภูมิ รายงาน
#โคกหนองนา พัฒนาชุมชน
(Visited 4 times, 1 visits today)