ส่งเสริมการปลูกผัก “สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร”

วันที่ 10 เมษายน 2563 นางพัศกัญญ์ ชูชื่นบุญ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลจารพัต ได้ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชมให้กำลังใจ ครัวเรือนที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต โดยการปลูกพืชผักสวนครัว แบบผสมผสาน แบ่งพื้นที่ปลูกและเลี้ยงสัตว์ พืชผักที่ปลูก เช่น มะเขือ มะเขือเทศ บวบ พริก ถั่วฝักยาว ผักชี เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่พื้นบ้าน เลี้ยงวัว ณ บ้านพันษี ม.5 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ

(Visited 35 times, 1 visits today)