สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ ร่วมรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย

นางกนกวรรณ พาภักดี รักษาการพัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ  พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ  ร่วมรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยเพื่อส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม  และเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์  สืบทอด  ภูุมิปัญญาด้านการทอผ้าพื้นเมือง  สร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตผ้าพื้นเมืองและเชิญชวนให้ข้าราชการ  พ่อค้า  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป  แต่งกายชุดผ้าไทย  ใส่ผ้าซิ่น  ทุกวันศุกร์ของอย่างพร้อมเพียงกัน…

(Visited 192 times, 1 visits today)