ประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหมู่บ้านotopเพื่อการท่องเที่ยวในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ ได้คัดเลือกผู้นำชุมชนในหมู่บ้านท่องเที่ยว (บ้านหัวแรต หมู่ที่ 5 ตำบลตรึม) เพื่อร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหมู่บ้านotopเพื่อการท่องเที่ยวในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 6-8 ธ.ค 61 ณ เมืองทองธานี  โดยผู้ร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจและร่วมกันกำหนดแผนในการดำเนินการฯ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดต่อไป

(Visited 27 times, 1 visits today)