โครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการสตรีด้านการผลิตและใช้สื่อออนไลน์เพื่อการตลาด

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศีขรภูมิ  ดำเนินการจัดการอบรมโครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการสตรีด้านการผลิตและใช้สื่อออนไลน์เพื่อการตลาด ในวันที่ 15 ก.ย.61 ณ หอประชุมอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากสตรีทุกหมู่บ้าน จำนวน 228 หมู่บ้าน จาก 15 ตำบล รวม 460 คน เข้าร่วมอบรมฯ ผลการอบรม       ผู้ร่วมประชุมมีความเข้าใจ และจะได้ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสตรีในพื้นที่ให้มีความรู้และสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ต่อไป

(Visited 98 times, 1 visits today)