โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด

เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฎิบัติธรรมนำสุข ตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ที่จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560   ณ วัดโพธิญาณรังสี ตำบลนอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

(Visited 49 times, 1 visits today)