การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมโครงการเทศกาลของดีเมืองสุรินทร์

สำนักงานพัฒนาชมุชนจังหวัดสุรินทร์ดำเนินการจัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมโครงการเทศกาลของดีเมืองสุรินทร์ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทรื โดยมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโปรแกรม ร่วมระดมความคิดและนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละโปรมแกรม

(Visited 39 times, 1 visits today)