การทำสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุรินทร์

อำเภอศีขรภูมิดำเนินการจัดพิธีลงนามในการทำสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับอนมุัติใน งวดที่ 1 จำนวน 59 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 430,000 บาท ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกลุ่มอาชีพสตรีที่ได้รับอนุมัติจำนวน 59 กลุ่ม จาก  13 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลคาละแมะ , ตำบลช่างปี่ , ตำบลแตล  , ตำบลตรมไพร, ตำบลหนองเหล็ก ,ตำบลระแงง , ตำบลผักไหม , ตำบลกุดหวาย , ตำบลขวาวใหญ่ , ตำบลหนองขวาว , ตำบลนารุ่ง , ตำบลยาง และตำบลหนองบัว   มาร่วมลงนามในสัญญากู้ยืมเงินและเตรียมเบิกจ่ายเพื่อนำไปดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติต่อไป

(Visited 52 times, 1 visits today)