การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ ประจำปี 2560

อำเภอศีขรภูมิ ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ ประจำปี 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ  เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2560 โดยมีประธานหรือผู้แทนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจำนวน 228 กองทุน จาก 15 ตำบล เข้าร่วมในการประชุมฯ  วิทยากรโดยคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอศีขรภูมิจากธนาคารออมสินและธนาคาร ธกส.สาขาศีขรภูมิ/สาขาระแงง , สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและการประเมินผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐโดยกองทุนหมู่บ้าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมต่างมีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดขั้นตอนของการประเมินฯและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินในครั้งนีี้ตามแผนการประเมินที่กำหนด

SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
(Visited 57 times, 1 visits today)