การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ จนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)

อำเภอศีขรภูมิดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ

จนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) หอประชุมอำเภอศีขรภูมิ ในวันที่ 5 ก.ค.60 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ  กลุ่มเป้าหมายผู้รับการอบรมจากผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน,ผู้นำชุมชน รวมหมู่บ้านละ 4 คน จาก 15 ตำบล 228 หมู่บ้าน เข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินการฯ

SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA

 

(Visited 40 times, 1 visits today)