ตลาดสัมมาชีพชุมชนอำเภอศีขรภูมิ

อำเภอศีขรภูมิจัดตลาดสัมมาชีพชุมชน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างช่องทางการตลาดและสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่  ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณลานจอดรถหลังที่ว่าการอำเภอศ๊ขรภูมิ โดยมีกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และราฎรที่มาติดต่อราชการเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก

(Visited 49 times, 1 visits today)