สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ

จังหวัดสุรินทร์

นายสมพร พูลเพิ่ม

พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน