โครงสร้างบุคคลากร

นางนงเยาว์ ทองสุข

พัฒนาการอำเภอสิเกา

นางจิรารัตน์ ปรีชาหาญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนาเมืองเพชร

นายปัญจศักดิ์ มีแต้ม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเขาไม้แก้ว,ตำบลกะลาเส

นายสุทธิพล บุญยะศิลป์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบ่อหิน,ตำบลไม้ฝาด

(Visited 321 times, 1 visits today)