พช.สิเกา…ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสิเกา ครั้งที่ 4/2565

>> วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายมานะ  เทือกสุบรรณ นายอำเภอสิเกา เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสิเกา ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นางอนุรีย์  ปาติปาเลท  พัฒนาการอำเภอสิเกา ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสิเกา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้แทนองค์กรสตรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสิเกา จ.ตรัง  เพื่อแจ้งการอนุมัติเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 3 โครงการ  และเพื่อพิจารณาการบริหารจัดการหนี้ที่ค้างชำระ โดยที่ประชุมมีมติให้จัดประชุมลูกหนี้ที่ค้างชำระในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เพื่อติดตามการชำระหนี้

(Visited 37 times, 1 visits today)