ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสิเกา

วันที่ 22 มกราคม 2564  เวลา 10.00 น. นายมานะ  เทือกสุบรรณ นายอำเภอสิเกา  เป็นประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ 2564 เพื่อตรวจสอบ กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุน โครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 โครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสิเกา จ.ตรัง

>>> ในการนี้  นางพนิดา  คงเสน พัฒนาการอำเภอทับปุด รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสิเกา นางจิรารัตน์  ปรีชาหาญ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ท้องถิ่นอำเภอ เกษตรอำเภอ​​ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมตรวจสอบ กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบโครงการ โดยมีสมาชิกที่ขอรับการสนับสนุนร่วมให้ข้อมูลและนำเสนอโครงการ  จำนวน 6 ราย

 

(Visited 3 times, 1 visits today)