>>>สพอ.สิเกา ร่วมประชุมร่างแบบแปลนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบตามหลักการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย

>>> วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางพนิดา คงเสน พัฒนาการอำเภอทับปุด รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสิเกา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อ.สิเกา จ.ตรัง และครัวเรือนต้นแบบฯ ประชุม พูดคุย แลกเปลี่ยน และปรึกษาหารือร่วมกัน ในการร่างแบบแปลนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบตามแนวทางการดำเนินโครงการฯ โดยใช้หลักการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย ที่คำนึงถึงหลัก ดิน น้ำ ลม ไฟ และป่า ตามบริบทพื้นที่และความต้องการของแต่ละครัวเรือนต้นแบบฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการฯ ตามลำดับต่อไป ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
>>>ข่าวโดย ทีมงานPR สพอ.สิเกา จ.ตรัง (EP2/7)

(Visited 5 times, 1 visits today)