สพอ.สิเกา จัดประชุมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายชนะ พรศิริวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน สพจ.ตรัง นายสวัสดิ์ ขุนนุ้ย ประธานกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตรัง และนายวิชาญ สังฆนาคินทร์ กรรมการเครือข่ายฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ เพื่อสร้างพลังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ พร้อมชี้แจงแนวทางการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน และจัดทำแผนปฎิบัติการเครือข่ายและแผนการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วย
>>> ในการนี้ นางพนิดา คงเสน พัฒนาการอำเภอทับปุด รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสิเกา และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการทบทวนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ และคัดเลือกผู้แทนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับจังหวัด พร้อมร่วมดำเนินการร่างระเบียบคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านไสต้นวา หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

(Visited 3 times, 1 visits today)