ถ่ายทอดองค์ความรู้การขับเคลื่อนงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 14 มกราคม 2564 นางพนิดา คงเสน พัฒนาการอำเภอทับปุด รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสิเกา พร้อมด้วยทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อ.สิเกา จ.ตรัง ให้การต้อนรับ นางดวงจันทร์ หมานละงู พัฒนาการอำเภอวังวิเศษ พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อ.วังวิเศษ จ.ตรัง และร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ตามแนวทางการดำเนินโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ โดยทีม นพต.สิเกา และครัวเรือนเป้าหมาย นายอรุณ ผอมสง บ้านเลขที่ 43 ม.2 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง ร่วมเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมฯ จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา จ.ยะลา ดังนี้
1.การทำน้ำหมักชีวภาพ (รสจืด) ในอัตราส่วน 3:1:10
2.การออกแบบแปลนบนกระดาษกราฟ ในพื้นที่1ไร่ และ 3 ไร่
3.การใช้แอป Ling ในการวางพิกัดแปลง เพื่อคำนวณขนาดพื้นที่แปลง ในการวาดแปลนลงบนแอปพลิเคชั่น
ซึ่งการทำกิจกรรมร่วมกันของ นพต.ในถ่ายทอดความรู้ และการแบ่งปันประสบการณ์ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ร่วมกัน ในการนำไปสนับสนุน ส่งเสริม เป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำแก่ครัวเรือนเป้าหมายฯ ในการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอวังวิเศษ และอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ต่อไป

(Visited 3 times, 1 visits today)