>>ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสิเกา >>

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายมานะ เทือกสุบรรณ นายอำเภอสิเกา เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯดำเนินการประชุมพิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 โครงการ และโครงการเงินอุดหนุน จำนวน 1 โครงการ โดยมีผู้เสนอโครงการเข้าร่วมประชุม ชี้แจง และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอสิเกา
>>>ข่าวโดย ทีมงาน PR สพอ.สิเกา (EP.1/27)

(Visited 10 times, 1 visits today)