อ.สีดา ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา”

🌈เช็คอิน ที่นี่สีดา “โคราช”
👉วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ⌚️ เวลา ๐๙.๐๐ น.⭐️ (white star)สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีดา”ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา”
นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา (เวทีที่ ๒) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ พร้อมด้วยนางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครราชสีมา โดยมีตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอ อำเภอละ ๒ คน จาก ๓๒ อำเภอ และสตรีที่ทำคุณประโยชน์ในด้านการพัฒนาสตรี จำนวน ๑๐ คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จำนวน ๗๐ คน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet จากห้องประชุมสาธร ๕๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารและตำแหน่งที่เหมาะสมเพิ่มเติมจังหวัดนครราชสีมาโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งแนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรี ให้มีการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับพรัอมกันทุกอำเภอ โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และหมดวาระในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
❤️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีดา ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสีดา โดย นางพรรษสรณ์ รัตนาสินนอก ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสีดา และนางพิไลพร ชิ้นจอหอ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสีดา เป็นตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสีดา ร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ Google Meet ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีดา
#ณ ห้องประชุมสาธร ๕๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
🎯 Change for Good 🎯
👑 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕
📸 สถานีข่าว พช.สีดา…

(Visited 3 times, 1 visits today)