อ.สีดา ทัศนศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ปี ๒๕๖๔

🌈เช็คอิน ที่นี่สีดา “โคราช”
✨👉วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ⌚️ เวลา ๐๙.๐๐ น.
📣 ทัศนศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ปี ๒๕๖๔
🖍 นางสุทธิพรรณ ชัยหงษ์ พัฒนาการอำเภอสีดา มอบหมายให้ นายชาติชาย ทองผนึก เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการทัศนศึกษาดูงาน แก่ผ้เข้าอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มสตรี ประธานกลุ่ม องค์กรในพื้นที่ ผู้นำ อช.อำเภอสีดา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ จำนวน ๒๐ คน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมในด้านต่างๆ ในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองตาดใหญ้ อำเภอสีดา บ้านน้องดูบ้านพี่ ให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนใช้หลักการ ๓ สร้าง สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างความมั่นคงทางสังคม และ สร้างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาด้านการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสวัสดิการ การพัฒนาและส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรมประเพณี
📌 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านดอนเต็ง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
#WorldSoilDay
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
🎯 Change for Good 🎯
👑 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕
📸 สถานีข่าว พช.สีดา…

(Visited 5 times, 1 visits today)