✨🎉พช. ศรีเชียงใหม่ดำเนิน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน”ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ”จังหวัดหนองคาย ✨🎉

✨🎉พช. ศรีเชียงใหม่ดำเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตภายใต้วิกฤติตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ✨🎉 วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจักรวรรดิ วิทาโน พัฒนาการอำเภอศรีเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคง ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยมีสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ บ้านหนองปลาปาก จำนวน ๑๐ คนเข้าร่วมอบรม 🗣️ ในการนี้ มีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเชียงใหม่เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการทำอาชีพภายใต้วิกฤติการดำเนินชีวิตใหม่แบบ (New Normal) 🏘️ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ บ้านหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 📸📝ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเชียงใหม่ ✨🔹พระอริยสงฆ์เลิศล้ำ เกษตรกรรมยอดเยี่ยม แดนสองล้านสองเวียง ศรีเชียงใหม่ เวียงจันทน์🔹✨