สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเชียงใหม่

จังหวัดหนองคาย

นายบุญเลิศ ป่าเขือ

พัฒนาการอำเภอศรีเชียงใหม่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน