ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจักรวรรดิ วิทาโน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอศรีเชียงใหม่

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน