สรุปผลการดำเนินงานโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ( หมู่บ้านเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้) บ้านห้วยครก หมู่ที่ 4 ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง