การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฎิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการปฎิบัติตามภารกิจแนวทางโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่” โคก หนอง นาโมเดล”