วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้  ภายในปี  2564

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง
2. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
3. สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง  และบุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้
2. ส่งเสริมฐานรากให้ขยายตัว
3. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
4. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

(Visited 124 times, 1 visits today)