โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวพรรณีย์ รามณีย์

พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต

นางสาวณัฐนันท์ แก้วทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลตะแพน ตำบลเขาปู่

นางสาวธนยพร ข้างแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเขาย่า

นางสาวนุชรีย์ ดำผอม

เจ้าหน้าที่ฌาปณกิจกองทุนหมู่บ้าน

(Visited 364 times, 1 visits today)