✏️ พช.ศรีบรรพต ร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)

เข้าชม 7 ครั้ง

✏️ พช.ศรีบรรพต ร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)
✏️ วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน2565 นางสาวพรรณีย์ รามณีย์ พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้นางสาวธนยพร ข้างแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง โดย มีสาระสำคัญในการอบรม ดังนี้
1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร โดยทีมวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง
3.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง
4.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง
5.ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานและการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานเบื้องต้น โดย วิทยากรจากกลุ่มตรวจสอบภายในกองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ และกองนิติการ
(bead heart) ศรีบรรพต : มรกตแห่งขุนเขา ภูมิลำเนาปู่ย่า ทัศนาอุทยาน ชลประทานน้ำใส รุ่งเรืองไกลเกษตรกรรม
📷 ภาพถ่าย ข่าว📝: สพอ.ศรีบรรพต
#กิจกรรมงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต ปี 2565
#โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD

(Visited 7 times, 1 visits today)