🚩 พช.ศรีบรรพต ร่วมประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

เข้าชม 5 ครั้ง

🚩 พช.ศรีบรรพต ร่วมประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

🗓วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

💕องค์การบริกหารส่วนตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565  โดยมีนายฉลอง คงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

💕 ในการนี้ นางสาวพรรณีย์ รามณีย์ พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้นางนุชรี ด้วงรุ่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีสรุปประเด็นการประชุม ดังนี้

⭐️ พิจารณาโครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการประชาชนแผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา จำนวน 17 โครงการ

⭐️ พิจารณาโครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน จำนวน 2 โครงการ

⭐️ พิจารณารายการครุภัณฑ์ที่กำหนดในแผนการจัดซื้อ จำนวน 7 รายการ

⭐️  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ2565 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 /2565

⭐️ ร่วมแสดงความคิดเห็นการดำเนินงานสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน และส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอศรีบรรพต

💕 ศรีบรรพต :     มรกตแห่งขุนเขา ภูมิลำเนาปู่ย่า ทัศนาอุทยาน ชลประทานน้ำใส รุ่งเรืองไกลเกษตรกรรม

📷  ภาพถ่าย ข่าว📝: สพอ.ศรีบรรพต

#กิจกรรมงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต ปี 2565

#โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด

# Change for good

#กรมการพัฒนาชุมชน

 

 

(Visited 5 times, 1 visits today)