พช.ศรีบรรพต กิจกรรมการช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ตามข้อมูล TPMAP ปี 2565 แบบพุ่งเป้า

เข้าชม 7 ครั้ง

พช.ศรีบรรพต

กิจกรรมการช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ตามข้อมูล TPMAP ปี 2565 แบบพุ่งเป้า

🗓 วันนี้ (  30 มิถุนายน 2565 ) นางสาวพรรณีย์  รามณีย์ พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  ทีมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) และผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมการช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ตามข้อมูล TPMAP ปี 2565 ณ ตำบลเขาปู่ ตำบลตะแพน และตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

 

โดยมีนายสุทธิชัย  รักเกื้อ นายอำเภอศรีบรรพต นำทีม ศจพ.อ.ศรีบรรพต มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้ที่จำเป็นสำหรับครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ครัวเรือนเป้าหมาย

ทั้งนี้การดำเนินงานของ ศจพ.อ.ในการขจัดปัญหาความยากจน จะมุ่งเน้นอาศัยกลไกภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรม และเกิดการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศในทุกมิติได้อย่างแท้จริง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเอง

#ศจพ.

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#ChangeForGood

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน

พช.ศรีบรรพต : ภาพ/ข่าว

(Visited 7 times, 1 visits today)