พช.ศรีบรรพต กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน

เข้าชม 7 ครั้ง

พช.ศรีบรรพต

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน

🗓 วันนี้ ( 28มิถุนายน 2565 ) เวลา 13.00 น. นางสาวพรรณีย์  รามณีย์ พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน การนำเสนอการประเมินผลพัฒนาตนเองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ต่อคณะคณะกรรมการฯ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting    ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

โดยมีนายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประเมินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน

อำเภอศรีบรรพต มีกลุ่มเป้าหมายรับการประเมิน จำนวน 6 เป้าหมาย แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ ผู้นำชุมชน จำนวน 2 คน กลุ่มองค์กร จำนวน 2 กลุ่ม เครือข่ายฯ จำนวน 1 เครือข่ายและชุมชน จำนวน 1 ชุมชน สำหรับการประเมินครั้งนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับ ผู้นำ กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และ ชุมชน ใช้เพื่อทำให้รู้จักตนเอง ประเมินและพัฒนาศักยภาพตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนร่วมกับภาคีการพัฒนา โดยการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา รวมกำหนดทิศทางการพัฒนา ที่ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างเป็นระบบ

#มชช.

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#ChangeForGood

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน

พช.ศรีบรรพต : ภาพ/ข่าว

(Visited 7 times, 1 visits today)