โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังยาว ม.3 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

เข้าชม 10 ครั้ง

🌴🌽สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต🌴🌽
🌶🍆 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 🌶🍆
วันที่ 20 มกราคม 2565 นางสาวพรรณีย์ รามณีย์ พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านวังยาว หมู่ที่ 3 ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โดยมีครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 คน
💥โดยมีกิจกรรม/เนื้อหาในการประชุมดังนี้
(1)ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ
(2)วิธีการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปรับกรอบความคิด/กระบวนการความคิด (Mindset)
(3)การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติศาสตร์พระราชาทฤษฎีใหม่บันได 9 ขั้น
(4)ทำความรู้จักโคกหนองนาโมเดล
(5)การเชื่อมโยงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้จนเป็นวิถีชีวิต
(6)สรุปผลการเรียนรู้ประเมินผลและมอบหมายภารกิจ
(7)ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดกระทรวงมหาดไทย 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด และการประเมินความสุขมวลรวม GVH
#หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood
#พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.ศรีบรรพต: ภาพ/ข่าว

(Visited 10 times, 1 visits today)