โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 18 ครั้ง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา นางสาวพรรณีย์ รามณีย์ พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ฯ เริ่มสร้างฐานเรียนรู้คนรักษ์น้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลง CLM หมู่ที่ 9 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
โดยเป็นฐานแรกของฐานเรียนรู้ ซึ่งมีจำนวน ทั้งหมด 9 ฐาน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽
#Changeforgood
🥝🥑พช.ศรีบรรพต :ภาพ/ข่าว🥝🥑……

(Visited 18 times, 1 visits today)