พช.ศรีบรรพต รับการ ประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน

เข้าชม 7 ครั้ง

“พช.ศรีบรรพต รับการ ประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวพรรณีย์ รามณีย์ พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้นางสาวณัฐนันท์ แก้วทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพร้อมด้วยผู้นำชุมชน/กลุ่มองค์กรและเครือข่ายฯ เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
โดยมีนายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตราฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินตามตัวชี้วัด ผ่านระบบ Zoom
โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 4 ประเภทได้แก่ (ผู้นำ อช.ชาย/,ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล(ศอช.ต.),ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน,กลุ่ม/องค์กร เป็นแกนหลักในการพัฒนาชุมชน) โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการพัฒนามาตราฐานการพัฒนาชุมชน เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนให้เข้มแข็ง และความยั่งยืน
🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽
#Change for good
พช.ศรีบรรพต:ภาพ/ข่าว

(Visited 7 times, 1 visits today)