โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 8 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น.นางสาวพรรณีย์ รามณีย์ พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ฯ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงของนายอุดร อินทร์ขาว หมู่ที่ 10 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
ซึ่งได้ดำเนินการการปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” มีการดำเนินการไปแล้วร้อยละ 50
🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽
#Changeforgood
🥝🥑พช.ศรีบรรพต :ภาพ/ข่าว🥝🥑……

(Visited 8 times, 1 visits today)