“ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล “

เข้าชม 11 ครั้ง

🌴🌽สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต🌴🌽
“ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล “
วันที่ 7 พฤษภาคม เวลา 10.30 น. นางสาวพรรณีย์ รามณีย์ พัฒนาการอำเภอศรีบรรพตมอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต) ลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบล แปลง CLM หมู่9 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง เพื่อติดตามงานการขุดสระ นา คลองไส้ไก่ และปรับภูมิทัศน์ แปลง CLM ขนาด15ไร่ โดยมีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43 พัทลุง (นพค 43 พัทลุง) เป็นผู้รับเหมาได้ทำการขุดสระไปแล้วเสร็จจำนวน2 บ่อ และขณะนี้ได้ทำการุขุดสระบ่อที่3 ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ต่อไป
🍆🌽พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน🍆🌽
# Change for good
🥝🥑พช.ศรีบรรพต :ภาพ/ข่าว🥝🥑……

(Visited 11 times, 1 visits today)