สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพัทลุง เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพัทลุง และ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดป่าพะยอม  หมู่ที่ 2  ตำบลป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง  วันจันทร์ ที่ 2  เมษายน 2561

(Visited 40 times, 1 visits today)