กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง

 

มีสมาชิกที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว  จำนวน  6,019  คน

             คือ   ตำบลเขาปู่         จำนวน     2,192  คน

                     ตำบลเขาย่า        จำนวน     1,866  คน

                     ตำบลตะแพน     จำนวน     1,961 คน

 

(Visited 31 times, 1 visits today)