โครงสร้างบุคคลากร

นางนงค์รัก พรมฟอง

พัฒนาการอำเภอเสริมงาม

นางสาวเกสร คำไวโย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลเสริมซ้ายและตำบลเสริมขวา

นางสาวธัญญพัทธ์ สินทรัพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลทุ่งงามและตำบลเสริมกลาง

(Visited 381 times, 1 visits today)