พช.เสริมงาม ขับเคลื่อนกิจกรรมริเริ่มระดับอำเภอ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

เข้าชม 4 ครั้ง

🌱เสริมเมืองให้งาม🌱
ข่าวที่ 164/2564

—————————————
(.)วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
🖋นางนงค์รัก พรมฟอง พัฒนาการอำเภอเสริมงาม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมกับคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
🔸️ ในการดำเนินโครงการดังกล่าว อำเภอเสริมงามได้ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมริเริ่มระดับอำเภอ ภายใต้ชื่อโครงการ “การสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาการทุจริตกองทุนชุมชนเพื่อคนเสริมงาม” โดยได้ดำเนินการ ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงามกับเครือข่ายผู้นำ กลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอเสริมงาม และแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน ให้อำเภอเสริมงาม ปราศจากการทุจริต สร้างความน่าเชื่อถือ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร รวมถึงการส่งเสริมธรรมาภิบาลชุมชน

(Visited 4 times, 1 visits today)