พช.เสริมงาม ขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง

เข้าชม 2 ครั้ง

🌱เสริมเมืองให้งาม🌱
ข่าวที่ 163/2564

—————————————
วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.

นางนงค์รัก พรมฟอง พัฒนาการอำเภอเสริมงาม มอบหมายนางสาวธัญญพัทธ์ สินทรัพย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวปริณดา เดินเมือง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ การบริหารจัดการกลุ่มให้เกิดความยั่งยืน และทีมวิทยากรปราชญ์ชุมชน จำนวน 5 คน ได้สาธิตการทำอาหารไก่ลดต้นทุน และเยี่ยมชมฟาร์มไก่ไข่ของปราชญ์ชุมชน เพื่อนำไปปรับใช้ในการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ ซึ่งกลุ่มจะนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในตลาดบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป เพื่อเป็นการสร้างอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน

(Visited 2 times, 1 visits today)