พช.เสริมงาม จังหวัดลำปาง ติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี พ.ศ. 2564

เข้าชม 8 ครั้ง
นางนงค์รัก พรมฟอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเสริมงาม มอบหมายนางสาวธัญญพัทธ์ สินทรัพย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวปริณดา เดินเมือง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเสริมกลาง ติดตามผลการดำเนินงาน กลุ่มอาชีพ ที่ได้รับอนุมัติเงินยืมประเภท เงินทุนหมุนเวียน ในพื้นที่เขตตำบลเสริมกลางจำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจันทร์ฉายผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 1
ในการติดตามครั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำการใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์ ตลอดจน การบริหารจัดการหนี้เพื่อป้องกันการผิดสัญญาการชำระหนี้ของลูกหนี้ ในอนาคต
…………………………………………..……………
📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม
(Visited 8 times, 1 visits today)