ข่าวประชาสัมพันธ์

นางวนัสสุดา ฟังเพราะ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเสริมงาม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ