โครงสร้างบุคคลากร

นางอัมพวัน แสงทอง

พัฒนาการอำเภอเสนางคนิคม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสางพรทิพย์ บุญสิม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองไฮ ตำบลโพนทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายจันประสิทธิ์ สีพาฤทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลไร่สีสุก ตำบลนาเวียง

นางสาวพรรณฑิตรา การะเนตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเสนางคนิคม ตำบลหนองสามสี

นางสาวทิพย์สุดา ทองแก้ว

อสพ. รุ่นที่ 71
รับผิดชอบงานธุรการ/สำนักงาน/ประสานงานตำบลโพนทอง

นางสาวสุธิตรา มานะบุตร

เจ้าหน้าที่ กทบ.

(Visited 368 times, 1 visits today)