ประกวดครัวเรือนสัมมาชีพ

เข้าชม 46 ครั้ง

อำเภอเสนางคนิคม
11 มิย. 63 เวลา 11.30 น. นางอัมพวัน แสงทอง พัฒนาการอำเภอเสนางคนิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อ.เสนางคนิคม ร่วมกับผู้นำชุมชน ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนบ้านหนองคู หมู่ที่ 7 ตำบลนาเวียง ได้มีโอกาสได้ให้การต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับจังหวัด ปี 2563 นำโดยนางสาวอรวรรณ แวดล้อม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และคณะ โดยครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง คือ นางเข็มจร ถาวร มีแรงบันดาลใจในการทอพรมเช็ดเท้า สืบเนื่องจากเล็งเห็นว่าพรมเช็ดเท้าเป็นของใช้ที่ทุก ๆบ้านต้องมี ต้องใช้ จึงเรียนรู้การทอพรมเช็ดเท้าด้วยตนเอง เป็นครัวเรือนที่ปฏิบัติตามหลัก 3 สร้าง คือ
1.สร้างความมั่นคงทางอาหาร
2.สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
3.สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

(Visited 46 times, 1 visits today)