งานประเพณีบุญข้าวจี่ ของดีเมืองเสนางค์ ประจำปี 2561

เข้าชม 245 ครั้ง

งานประเพณีบุญข้าวจี่ ของดีเมืองเสนางค์ ประจำปี 2561
อำเภอเสนางคนิคม ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา จัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ของดีเมืองเสนางค์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามตลาดสดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม เพื่อสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรม และศิลปะการแสดงการละเล่นพื้นบ้านให้คงอยู่และเป็นที่รู้จัก โดยมีนายวิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานครั้ง

(Visited 245 times, 1 visits today)