ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบ นางสาวอาซีย๊ะ ดอเลาะ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเมล็ดพันธุ์ สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผัก สวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 5 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภ [...]

2 มิถุนายน 2563 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมาย นางสาวจิรวรรณ อยู่คง อาสาพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

2 มิถุนายน 2563 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอ [...]

วันที่ 2 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา ประชุมทีมงานพัฒนาชุมชน เพื่อวางแผนและขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนา

วันที่ 2 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภ [...]

วันที่ 4 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเสนาลงพื้นที่แจ้งครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างและเตรียมความพร้อม เพื่อนำมาเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือก

วันที่ 4 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภ [...]

วันที่ 4 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามเครือเรือนต้นแบบปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 4 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภ [...]

วันที่ 4 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมาย นางสาววรรณดี แจ้งแสง นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามเครือเรือนต้นแบบปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 4 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภ [...]

วันที่ 4 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมาย นางสาววรรณดี แจ้งแสง นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามเครือเรือนต้นแบบปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 4 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภ [...]