ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 ส.ค 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบ นางสาวพัชชิระ ใจแสน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 11 ส.ค 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภ [...]

วันที่ 11 ส.ค 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบ นางสาววิภาณี พงษ์จิระ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านแพน

วันที่ 11 ส.ค 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภ [...]

วันที่ 11 ส.ค 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบ นางวรรณดี แจ้งแสง นักวิชาการ พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยที่ 2.4.1 สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 11 ส.ค 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภ [...]

วันที่ 11 ส.ค 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบ นางสาวรุ่งรัตน์ พาณิชตระกูลพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยที่ 2.4.1 สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 11 ส.ค 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภ [...]

วันที่ 10 ส.ค 63 นางสาวพัชรา ดำรงพิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบ นางสาวพัชชิระ ใจแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สาธิตการทำถังขยะเปียกรักษ์โลก กิจกรรมสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กขคจ)

วันที่ 10 ส.ค 63 นางสาวพัชรา ดำรงพิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเ [...]

นที่ 7 ส.ค 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบ ทีมงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เตรียมสถานที่เพื่อประกวดหมู่บ้านรักษาศีล 5

วันที่ 7 ส.ค 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอ [...]